Drahí Slováci,

vítajte na stránke Regionálnej obci Slovákov v Ostravě /ROS Ostrava/. ROS  vznikla v 27.10.2017 v Ostrave, ktorého cieľom je zachovania identity slovenskej menšiny v regióne – Ostrava a priľahlé okolie, rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít Slovákov žijúcich v regióne, pestovanie slovensko-českej vzájomnosti ako aj jej prehlbovanie, zachovanie jazykovej identity zvlášť medzi príslušníkmi najmladšej generácie slovenskej menšiny, rozširovanie a skvalitňovanie kultúrnych kontaktov medzi regiónmi ČR a SR, zlepšenie informovanosti medzi regiónmi ČR a SR prostredníctvom médií a rozširovanie informovanosti o dejinách a reáliách partnerského národa, sprostredkovanej mladej generácii prostredníctvom školstva. 

ROS Ostrava – je spolok Slovákov a ich priaznivcov, žijúcich v Ostravě a priľahlom okolí. Je neangažované v politike, odmietajúce politické vplyvy na svoju činnosť. ROS Ostrava je  pobočným spolkom Obce Slovákov v ČR, z.s. (ďalej OS v ČR), má samostatnú právnu subjektivitu. Obec je samostatným právnym subjektom s pôsobnosťou v Ostravě a priľahlom okolí, s presahom v rámci MSK.

História ROS Ostrava začala na jeseň v roku 2017, kedy sa konal pilotná akcie „Den vzájemnosti“, ktorú organizoval Spolek pro kulturu a umění /SPKU/ v spolupráci s Folklorním klubem Fogáš. Vyústením tejto akcie bol vznik pätnástej obci Slovákov v Českej republiky 27. októbra 2017, za účasti predsedu Obce Slovákov Českej republiky /OS ČR/, zástupcami Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /USŽZ/.

Účelom spolku je činnosť smerujúca k napĺňaniu nasledujúcich cieľov:  

a) zachovávanie identity slovenskej menšiny v regióne – Ostrava a priľahlom okolí ; 

b) rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít Slovákov žijúcich v regióne – Ostrava a priľahlom okolí;

c) pestovanie slovensko-českej vzájomnosti ako aj jej prehlbovanie;

d) zachovávanie  jazykovej identity a slovenskej menšiny v regióne – Ostrava a priľahlom okolí, zvlášť medzi príslušníkmi najmladšej generácie;   

e) rozvoj spoločných česko-slovenských a slovensko-českých kultúrnych i iných aktivít v regióne – Ostrava a priľahlom okolí; 

f) rozširovanie a skvalitňovanie kultúrnych kontaktov medzi  regiónmi ČR a SR;  

g) zlepšenie informovanosti medzi regiónmi ČR a SR  prostredníctvom médií a rozširovanie informovanosti o dejinách a reáliách partnerského národa, sprostredkovanej mladej generácii prostredníctvom školstva.

ROS Ostrava a jej hodnoty, aktivity, členstvo, štatutárne orgány a hospodárenie spolku je

zakotvené

v stanovách spolku.  Budeme sa snažiť vás informovať o činnostiach

a novinkách

ROS Ostrava v každých oblastiach spoločenského života.  A tak naplniť ciele ROS Ostrava.